Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Aanmelding voor een nascholing kan via www.medicamus-academie.nl dan wel via de Medicamus Academie app. Medicamus gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden. Dit betreft zowel de gegevens die worden geregistreerd bij inschrijving als gegevens die worden verstrekt gedurende de cursus. 
 • Mocht een nascholing uit meerdere delen bestaan, dan verbindt de deelnemer zich altijd voor de gehele nascholing.
 • Bij een te groot aantal aanmeldingen zal worden getracht een tweede (identieke) nascholing te starten.
   
 • Indien het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, kan de nascholing door Medicamus worden geannuleerd. Bij annulering van de nascholing door Medicamus worden eventueel reeds betaalde cursusgelden teruggestort. Medicamus streeft ernaar om de desbetreffende deelnemers hierover uiterlijk twee weken voor de datum van nascholing te berichten. 
 • In geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld door ziekte van een docent/spreker bij de desbetreffende nascholing) kan het voorkomen dat berichtgeving hierover niet binnen deze termijn kan plaatsvinden. Medicamus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die deelnemers lijden als gevolg van de geannuleerde scholing. 
   
 • De aanmelding voor nascholingen is persoonsgebonden en bij verhindering, alleen in overleg, overdraagbaar. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op via: nascholing@medicamus.nl.
 • Voor alle nascholingen geldt dat slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van inschrijving.
 • Voor aanvang van de nascholing ontvangt u via e-mail een bevestiging van inschrijving met vermelding van verdere details.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het intellectueel eigendomsrecht, meer in het bijzonder het auteursrecht, van het scholingsmateriaal is eigendom van Medicamus en/of de rechthebbende docent(en).
 • Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medicamus respectievelijk de docent(en) niet toegestaan om het scholingsmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken en/of op enigerlei wijze het scholingsmateriaal te verveelvuldigen, te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen. 

Wettelijke bedenktijd

 • Tot twee weken na ontvangst van de inschrijving heeft de deelnemer wettelijk recht zijn/haar inschrijving ongedaan te maken. Na deze twee weken geldt de annuleringsregeling die per nascholingsactiviteit is vermeld.

Annuleringsvoorwaarden

 • Tot 14 dagen voor aanvang kun je je deelname annuleren onder aftrek van € 25,00 administratiekosten. Daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Annuleren kan via:nascholing@medicamus.nl.

Betalingsvoorwaarden

 • Indien er kosten zijn voor een nascholing kan de deelnemer deze bij inschrijving via Ideal betalen of ervoor kiezen om een factuur te ontvangen voor deze kosten. De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen na factuurdatum.
 • Als tijdige betaling uitblijft, behoudt Medicamus zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de scholing te weigeren of, als de scholing reeds heeft plaatsgevonden, incassomaatregelen te treffen.