Klachten

Klachtenprocedure Medicamus Academie

De Medicamus Academie doet haar uiterste best om nascholingen naar wens te laten verlopen. Mocht het voorkomen dat u niet tevreden bent over een door u gevolgde nascholing dan kunt u dit kenbaar maken via het (digitale) evaluatieformulier dat na afloop van elke nascholing toegankelijk wordt, dan wel wordt uitgereikt. Het is belangrijk om dit evaluatieformulier zorgvuldig in te vullen, zodat we onze nascholingen kunnen beoordelen. Mocht het invullen van een evaluatieformulier niet toereikend zijn, dan kunt u een klacht indienen. Hieronder leest u hoe u uw klacht kenbaar kunt maken. Ook vertellen wij u hoe de klachtenprocedure werkt.

Begrippen

Instelling      : Medicamus Facilitair B.V.
Indiener       : Deelnemer nascholing georganiseerd door de instelling
Klacht over  :

 • inhoudelijke/organisatorische aspecten
 • geconstateerde afwijkingen m.b.t. de cursusinformatie
 • Problemen met een docent

Docent                                   : De door de instelling aangewezen begeleider van de nascholing
Betrokkene(n)                        : De instelling of docent
Klachtenbehandelaar            : Klachtenfunctionaris, mw. W. Schuiling
Externe klachtenfunctionaris : Patricia Nep, klachtenfunctionaris bij DOKh

Doel van de procedure
Medicamus Facilitair B.V. behandelt en registreert de klachten op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze. Door het nemen van adequate maatregelen kan herhaling worden voorkomen.

Ontvangst en registratie van de klacht

 • De klacht wordt altijd ingediend door het klachtenformulier in te vullen.
 • Uw klacht moet binnen 10 werkdagen na de gevolgde nascholing ingediend zijn. Bij het verstrijken van deze termijn wordt de klacht niet in behandeling genomen.
 • De klacht wordt in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris.

Behandeling van de klacht

 • U ontvangt binnen 10 werkdagen via e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw klacht.
 • De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht en stelt vast of deze gegrond is.
 • De klacht wordt binnen één maand na ontvangst afgehandeld. Indien de afhandeling door omstandigheden langer in beslag neemt, dan wordt de indiener hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte gesteld.

Maatregelen

 • Indien de klacht ongegrond wordt bevonden, wordt de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, met een toelichting van de bevindingen.
 • Indien de klacht gegrond wordt bevonden, wordt de indiener schriftelijk op de hoogte gesteld van de oplossing en/of de te nemen maatregel.
 • De oplossing of maatregel wordt binnen 1 maand na bekendmaking van de beslissing uitgevoerd.
 • Betrokkenen worden geïnformeerd door de klachtenfunctionaris. Uiteraard worden er zo nodig maatregelen getroffen en procedures aangepast ter voorkoming van herhaling van de klacht.

Beroep of bezwaar
Indien de indiener van de klacht het niet eens is met de genomen beslissing, kan hij binnen vier weken schriftelijk beroep aantekenen bij de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris, mw. P. Nep. Het beroep kan worden gestuurd naar c.q. bezwaar tegen de beslissing in eerste instantie kan worden aangetekend via klachtenfunctionarispn@dokh.nl.

De neutrale en onpartijdige kwaliteits- en klachtenfunctionaris beoordeelt de klacht en uitspraak opnieuw. Zij past waar nodig hoor en wederhoor bij alle partijen toe en beoordeelt of de klachtenprocedure en de inhoud van de klacht goed doorlopen en/of afgehandeld zijn. Zij beoordeelt tevens of de inhoud van de klacht op basis van feiten gegrond of ongegrond is. Het advies van de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris is voor Medicamus bindend. Eventuele consequenties worden door Medicamus snel afgehandeld.

Afsluiten klacht
Na afhandeling van de klacht worden het klachtenformulier en de bijbehorende correspondentie gearchiveerd bij Medicamus. Deze stukken worden voor een periode van 5 jaar bewaard.

Rapportage

 • De kwaliteitsfunctionaris maakt jaarlijks een analyse van de klachten waarin wordt meegenomen: de klacht, de doorlooptijd en de uitkomst.
 • De inhoud wordt jaarlijks besproken in het Management Team van Medicamus Nascholing.
 • De kwaliteitsfunctionaris beoordeeld of de maatregelen die genomen zijn hebben geleid tot verbetering van de kwaliteit.

Klachtenformulier
Klik HIER voor het klachtenformulier